معـرفی شـرکت

شرکت توسعه صنعت جوش ایرانیان تدبیر فعالیت خود را در راستای ارائه محصولات و خدمات تخصصی در حیطه جوشکاری استاد ولدینگ با برند گام آغاز نمود و در این راستا با تولید گل میخ های ساختمانی مطابق با استاندارد های بین المللی که جایگزین برشگیر در انتقال نیروی برشی بتن به سازه می باشد.
ادامه مطلب...
Stud-02
Stud-Welder-02
Building-02
agreement-02

اسـتانداردهـا