استانداردها

استانداردهای مرکز پژوهش متالورژی رازی

تست گلمیخ

تست گلمیخ جهت ماکروگرافی جوش

تست نمونه میلگرد سایز ۲۰ میلیمتر

استانداردهای بین‌المللی

استاندارد گلمیخ و سرامیک برای جوشکاری قوس الکتریکی (ISO 13918)

دستورالعمل جوشکاری مواد فلزی (ISO TR 15608)

جوشکاری قوس الکتریکی مواد فلزی (ISO 14555)

استاندارد ملی ایران

جوشکاری گلمیخ‌ها و حلقه‌های سرامیکی برای جوشکاری گلمیخی قوسی (ISIRI 11969)