گل‌‌میخ

گل‌میخ

گل میخ (Shear Connector) که در استاندارد بین‌المللی ISO 13918 با حروف اختصاری (SD) معرفی می‌گردد؛ به عنوان برشگیر درانتقال نیروی برشی ایفای نقش می‌کند. مواد تشکیل دهنده مطابق استاندارد ISO/TR 15608 معرفی گردیده که در پیوست در بخش استانداردها ارائه می‌گردد. روش تولید گل‌میخ فرم دهی سرد (Cold Forge) می‌باشد و مواد پس از فرایند آماده‌سازی برای عملیات فرم دهی یا کله زنی سرد (C.H.Q.Wire) طی فرایند پرس‌کاری مکانیکی به فرمت گل‌میخ تبدیل می‌گردد.

سرامیک

سرامیک که در استاندارد بین‌المللی ISO 13918 با حروف اختصاری (UF) معرفی می‌گردد؛ جهت محافظت و فرم‌دهی حوضچه مذاب و هدایت بخارهای فلزات تشکیل شده در فرایند قوس الکتریکی و جلوگیری از پراکنندگی مذاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.